PreZeros hållbarhetsredovisning

Vi arbetar dagligen med miljöperspektivet, vilket är det område vi har vårt starkaste fäste i och som är grunden i vår affär, men vårt arbete omfattar alla hållbarhetsdelar – såväl ekonomiska som sociala.

3 aspekter av hållbarhet

1. Hållbara affärsrelationer

Det är i samarbetet med våra kunder och leverantörer som vi blir ännu bättre – både som återvinnare och som affärspartner. Genom insyn i våra kunders verksamheter kan vi tillsammans utveckla våra tjänster och hitta nya och hållbara lösningar.

PreZero har förmånen att varje år samverka med drygt 30 000 kunder som behöver våra återvinningslösningar. Vissa kunder har endast behov av vår service vid enstaka tillfällen, medan vi hos andra är på plats varje dag. För de allra flesta av våra kunder är vårt samarbete en viktig del i verksamheten vilket gör att vår planering och vårt utförande alltid måste vara noggrannt och anpassat för att möta kundernas behov. Tillgänglighet, leveranssäkerhet och kunskap är nycklar till vår framgång på marknaden.

En grundförutsättning för att kunna skapa och bevara hållbara affärsrelationer är att vi är certifierade enligt kvalitet- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Våra ISO-certifieringar är ett bevis för att vi tar ansvar för god kvalitet och miljöhänsyn gentemot våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

2. Hållbar miljö

Det är vår vardag att bidra till den omställning som krävs för att världen ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. För oss på PreZero är det viktigt att vi, genom vår verksamhet, ställer om hanteringen av restmaterial i Sverige från linjära flöden av resurser till mer cirkulära. Att använda återvunnet material som råvara vid tillverkning av nya produkter medför betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med att
använda ny råvara.

Genom att tillverka returråvara av återvunnet material, har vår verksamhet en positiv inverkan på miljön som innebär en miljövinst som är större än den belastning som vår verksamhet ger upphov till. Det är framför allt våra fordon som har negativ miljöpåverkan genom sina utsläpp, men även utsläpp från våra deponier har samma effekt. Men, som ett av få företag i det svenska näringslivet kan vi stolt kalla oss för miljövinnare, eftersom vår verksamhet tillför en betydligt större miljövinst till världen än vad den belastar den samma.

3. Hållbart socialt ansvarstagande

Vi på PreZero ser vårt sociala hållbarhetsarbete utifrån de målgrupper runt omkring oss som vi påverkar med vår verksamhet. Vi behöver ständigt ha i åtanke hur vi i relationen med medarbetare, kunder, ledning, liksom leverantörer, grannar, myndigheter och media både aktivt och passivt berör dessa grupper. Att visa respekt till alla de som på något sätt berörs av vår verksamhet är av yttersta vikt för oss. Vi har ett stort socialt ansvar, och vi tar det på allvar. 

Hur vi arbetar tillsammans för ett bra arbetsklimat och en säker arbetsmiljö för våra medarbetare är viktigt och en högt prioriterad hållbarhetsfråga för oss på PreZero. Vi ser säkerhet som en del av vårt arbetssätt och vår kultur, och att vi tack vare det kan skapa en trygg arbetsmiljö där alla kan känna sig stolta att arbeta för ett företag som sätter säkerheten främst.

Relaterade sidor