PreZeros hållbarhetsredovisning

I PreZero-koncernen använder vi oss av fyra övergripande områden när det gäller hållbarhet. Dessa är cirkulär ekonomi, klimat, medarbetare och partnerskap & innovationer.

I allt vårt hållbarhetsarbete utgår vi från definitionen ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” – och det är något som kräver kontinuerligt arbete!

1: Cirkulär ekonomi

Vi hjälper aktivt till att forma alla faser av den cirkulära ekonomin från design för återvinning via användningsfasen till insamling och återvinning av materialströmmar.

 • Vi ökar vår återvinningsgrad och förbättrar dess kvalitet för alla typer av återvinningsbart mate­rial
 • Vi har kunskap om hur man förebygger miljöpåverkan i den cirkulära ekonomin
 • Vi förfinar och utökar konsekvent vår profil av cirkulära produkter och tjänster
 • Vi minimerar kvantiteterna som behöver läggas på deponi genom att nyttja de återvinningsmöjlig­heter som finns

2: Klimat

Vi arbetar aktivt med att minska våra växthusgasutsläpp inom vårt eget företag och längs hela värdekedjan.

 • Vi vill öka materialåtervinningen
 • Vi vill öka användningen av återbrukade eller återvunna produkter
 • Vi köper endast grön el och arbetar för att minska klimatpåverkan i vår egen verksamhet
 • Vi fortsätter minska utsläppen genom effektivare transporter och aktiva val av förny­elsebara drivmedel

3: Medarbetare

Som ansvarsfull arbetsgivare skapar vi grunden för framtidsorienterat tänkande i en attraktiv arbetsmiljö.

 • Vi fortsätter arbetet med förebyggande arbete kring säkerhet på företaget
 • Vi vill öka våra medarbetares kunskap om vår verksamhet och hållbarhet
 • Vi ska regelbundet genomföra medarbetarundersökningar och agera på resultatet
 • Vi utvecklar vårt ledarskap genom stöd, information och utbildning

4: Partnerskap & innovationer

Tillsammans med våra partners bidrar vi aktivt till innovativa cirkulära lösningar inom flera olika områden.

 • Vi vill driva cirkulära innovationer
 • Vi ska vara en aktiv partner för hållbart företagande
 • Vi vill hitta nya samarbeten för att utveckla nya cirkulära lösningar med minskad miljöpåverkan
 • Vi vill utveckla ytterligare samarbeten kring utbildning och forskning

Relaterade sidor