Ett cirkulärt perspektiv

Det cirkulära perspektivet på återvinning och hållbarhet genomsyrar hela PreZeros verksamhet. För oss är ert avfall en viktig resurs för den cirkulära ekonomin och vi ser därför till att bidra genom att återvinna effektivt och förvandla avfallet till värdefull råvara för produktion av nya produkter och energi.

PreZeros roll i den cirkulära ekonomin 

Så vad menas egentligen med ett cirkulärt perspektiv? Begreppet är en ekonomisk modell, i vilken företag och organisationer producerar hållbara tjänster och produkter som efter förbrukning kan återvinnas och återanvändas. I en idealisk cirkulär ekonomi går inget till spillo och man behöver inte tillsätta mer resurser än det som redan finns i flödet, oavsett om det gäller ekonomi, material/produkter eller mänskliga, sociala och fysiska insatser. 

Avfallet blir ny råvara 

Arbetsmetoden och processerna bakom våra tjänster har kommit långt när det gäller att främja återvinning. Så sent som i början av 2000-talet hamnade en stor del avfallet på deponier. Som ett av de ledande företagen i branschen förädlar PreZero idag största delen av allt restavfall som kommer in till våra egna anläggningar till ny råvara med kommersiellt värde. På så vis går vi från en linjär förbrukning av resurser, till en cirkulär ekonomi som återvinner och återanvänder dem. 

Vi på PreZero arbetar för en värld där alla resurser tas tillvara. 

Avfallstrappan handlar inte om avfall 

Avfallstrappan är den modell som ligger till grund för EU:s ramdirektiv om avfall, liksom den svenska miljöbalkens reglering av avfallshanteringen i Sverige. Avfallstrappan har varit mycket användbar, men kanske är modellen uttjänad och behöver omdefinieras till en ny modell för att bättre passa till den cirkulära ekonomin. 

Ett fokus inom cirkulär ekonomi handlar om att avfallsbegreppet bör upphöra och istället ersättas med ordet resursMed resurser menas det material som blir över från företag, verksamheter eller hushåll och som kan ses som (retur)råvaror vilka genom förädling kan användas om igen för att skapa nya produkter. Utifrån denna utgångspunkt skulle avfallstrappan behöva stöpas om för att flytta fokus från obrukbart avfall som blir över, till resurser som kan återanvändas i nyproduktion. Detta är ett perspektiv som vi på PreZero utgår ifrån så mycket vi kan när vi träffar våra kunder – att visa betydelsen av återvinning och vilka positiva effekter den för med sig när resurser tas tillvara och får snurra vidare i den cirkulära ekonomin 

Någon ny, cirkulär modell för ”avfallstrappan” finns ännu inte, men diskussioner förs och en förändring är på gång. 

Resursgivare

Vi på PreZero ser alla som källsorterar och lämnar sitt avfall till återvinning, som resursgivare. Att använda returråvara vid tillverkning är både miljömässigt och ekonomiskt bra då det  inte behöver brytas jungfrulig råvara, vilket tär på jordens ändliga resurser, samtidigt som det går åt mindre energi vid tillverkningen eftersom råvaran redan bearbetats i viss mån.  

Eftersom vi är ganska många som ger tillbaka dessa material till återvinning skapar vi tillsammans en allt mer hållbar resursanvändning i en begynnande cirkulär ekonomi.  

Tack för att ni är med och bidrar. 

Relaterade sidor