Ett cirkulärt perspektiv

Det cirkulära perspektivet på återvinning och hållbarhet genomsyrar hela PreZeros verksamhet. För oss är ert avfall en viktig resurs för den cirkulära ekonomin och vi ser därför till att bidra genom att återvinna effektivt och förvandla avfallet till värdefull råvara för produktion av nya produkter och energi.

PreZeros roll i den cirkulära ekonomin 

I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter resurssnålt. Produkter tillverkas av så hög grad av återvunnet material och används så länge som möjligt. När går sönder lagas de, uppgraderas eller demonteras och komponenterna materialåtervinns.

I en idealisk cirkulär ekonomi går inget till spillo och man behöver inte tillsätta mer resurser än det som redan finns i flödet, oavsett om det gäller ekonomi, material/produkter eller mänskliga, sociala och fysiska insatser. 

Det cirkulära perspektivet på återvinning och hållbarhet genomsyrar hela PreZeros verksamhet. För oss är ert avfall och restprodukter en viktig resurs för den cirkulära ekonomin. Vi ser därför först till att förhindra att avfall uppstår. Därefter bidrar vi till det cirkulära samhället genom att bidra till att återanvända, materialåtervinna, energiutvinna och förvandla avfall och restprodukter till värdefull råvara för produktion av nya produkter och energi.

Avfallshierarkin

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, är den modell som ligger till grund för PreZeros vision om Zero Waste. Ett hållbart samhälle med noll avfall, där allt återanvänds eller återvinns. Avfallstrappan är den modell som ligger till grund för EU:s ramdirektiv om avfall, liksom den svenska miljöbalkens reglering av avfallshanteringen i Sverige.

Relaterade sidor