Cirkulär hållbarhet

Whistleblowerfunktion

Vi följer alltid lagar, regler och riktlinjer

Efterlevnad av lagstiftning, regelverk och interna direktiv blir allt mer komplicerade i och med att vi lever och arbetar i en global miljö där antalet juridiska utmaningar ständigt växer. Därför måste vi kontinuerligt anpassa våra processer och system till nya rättsliga krav. För att understryka vikten av att efterleva lagstiftning och företagsregler har vi etablerat detta som en företagsprincip: Vi följer alltid tillämplig lag och interna riktlinjer

För att kunna agera behöver vi få veta

Efterlevnaden av lagstiftning, regler och direktiv är en integrerad del av vår företagskultur. I vårt ledningssystem finns rutiner och riktlinjer för hur detta ska hanteras för att du som kund, affärspartner eller anställd ska ha ett tydligt ramverk att förhålla dig till.

För att vi ska kunna omsätta våra regler och direktiv i praktiken måste vi kunna identifiera eventuella missförhållanden i ett tidigt skede. Detta kräver bland annat att vi på PreZero tidigt informeras om potentiella överträdelser. Skulle någon form av överträdelse av lagstiftning av eller mot våra anställda ske (korruptionsbrott, konkurrens-, eller dataskyddsbrott samt redovisnings-, finans- eller skattebrott) är det av största vikt att detta rapporteras till oss skyndsamt.

Rapportera överträdelser - din hjälp behövs

Då vi inte bara litar på våra anställda utan även på våra kunder och affärspartners, behöver vi hjälp från er att identifiera och förhindra överträdelser av vår lagefterlevnad. Om du ser tecken på någon form av överträdelse kan du enkelt rapportera detta enligt beskrivet på den här sidan. Självklart kan du vara säker på att rapporten kommer att behandlas strikt konfidentiellt och du kan vara anonym om du vill.