Marksanering

Har ni förorenade massor som behöver tas hand om? Vi är specialister på att hantera jordmassor, byggmaterial och farligt avfall på ett säkert och hållbart sätt.

Återvinning och återanvändning med marksanering  

Innan nya bostäder ska byggas kan man behöva sanera jord på områden som utsatts för kraftig förorening. Även andra byggnader, som t.ex. industrier eller gasverk, kan behöva renas innan de tas i bruk igen. Förorenad jord kan behandlas så att de går att återanvända i olika typer av markkonstruktioner. Massorna får nytt liv vid t.ex. vägbyggen eller i bullervallar. Vi har flera anläggningar i Sverige där vi erbjuder effektiva lösningar för marksanering. Vi har även mobila lösningar för stora saneringsprojekt oavsett var ni behöver hjälp.  

Många saneringsprojekt är unika och kräver speciallösningar. I nära samarbete med våra kunder tar vi fram bästa lösningen för varje enskilt projekt.  

Myndigheternas krav och era behov uppfylls med vår marksanering 

Förorenat material kan vara klassat som farligt avfall, vilket ställer krav på hanteringen – bl.a. på den som transporterar det. Som kund hos oss får ni den utförliga dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheten så som avfallsdeklaration och transportdokument. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för utförandet.  

När förorenad jord och annat förorenat material hanteras kan behov av andra tjänster uppstå. Det kan handla om tjänster som t.ex. mellanlagring, provtagning, analys hos ackrediterat laboratorium, klassificering och sortering. Givetvis hjälper vi er gärna även med detta.  

Exempel på material vi hanterar är: 

 • förorenad jord och jordmassor 
 • tjärasfalt 
 • förorenade sediment 
 • förorenat byggavfall
 • massor som är inerta, icke farligt avfall & farligt avfall
 • oljeslam

Inom marksanering hjälper vi er med: 

 • jordprover 
 • bedömning 
 • provtagning 
 • klassning 
 • analys, hos ackrediterade laboratorium 
 • transport
Hjälp vid akuta situationer

Ibland uppstår oväntade hinder i arbetet. Det kan exempelvis vara en som tankbil välter under ett saneringsarbete eller att det upptäcks föroreningar i ett grävschakt. Vi hjälper er vid akuta situationer.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster