Kundservice

Integritetspolicy för PreZero Recycling AB

PreZero Recycling AB (“PreZero”) värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på ett ansvarsfullt sätt och alltid i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du i olika situationer är i kontakt med PreZero. Integritetspolicyn innehåller också information om vilka rättigheter du har gentemot PreZero gällande dina personuppgifter.

Vi kan, utöver denna policy, komma att ge mer information i samband med vissa specifika tjänster. Den information och de villkor du får i sådant fall gäller då enbart för din användning av de aktuella tjänsterna.

Vi ber dig att noggrant läsa igenom integritetspolicyn och att du håller dig uppdaterad om eventuella ändringar och tillägg som vi från tid till annan kan komma göra i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på prezero.se. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-07-28.

Har du frågor eller funderingar angående hur vi behandlar personuppgifter? Kontakta oss gärna.

Integritetspolicy

VAD MENAR VI MED VISSA BEGREPP?

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som individ. Du kan exempelvis identifieras genom ditt namn, ditt personnummer, din adress, ditt telefonnummer eller en genom en bild på dig. I vissa fall kanske du även kan identifieras indirekt, till exempel genom information om din familj. Vissa typer av personuppgifter betraktas som känsliga (så kallade ”särskilda kategorier av personuppgifter”) och ska då behandlas extra varsamt.

Behandling är ett gemensamt begrepp för allt vi gör med de uppgifter vi har om dig. En behandling kan vara att vi samlar in uppgifter, överför dem, lagrar dem eller analyserar dem.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medlen med behandlingen av personuppgifter. När PreZero agerar som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att dina uppgifter är ordentligt skyddade och behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med förordning 2016/679 (“GDPR”) samt annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Samarbetspartner är en individ eller en organisation som samarbetar med PreZero, till exempel en leverantör.

HUR SAMLAR VI IN INFORMATION?

I de flesta fall får vi dina personuppgifter genom att du själv tillhandahåller oss uppgifterna, till exempel när du kontaktar oss via telefon, e-post eller då du använder våra digitala tjänster eller webbplats. I vissa situationer kan vi behöva samla in uppgifter om dig via tredje part, till exempel kreditupplysningsbyråer eller offentliga/privata databaser. Detta kan till exempel vara fallet när du köper en tjänst av oss eller då du söker jobb hos oss och vi kontaktar dina referenser. I samband med säljkampanjer kan vi komma att inhämta kontaktuppgifter om dig som är företrädare/beslutsfattare för privat eller offentlig verksamhet inom relevanta branscher. Vi säkerställer alltid att vår insamling av personuppgifter sker på ett öppet sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

I vissa fall kan vi behöva kombinera uppgifter vi har om dig med uppgifter som våra samarbetspartners har. Detta gör vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster, bjuda in dig till relevanta evenemang eller ge dig intressanta erbjudanden.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar inte in fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt för det aktuella ändamålet. Vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett öppet och säkert sätt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Följande personuppgifter kan komma att behandlas i relation till respektive kategori:

Kunder och samarbetspartners

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter såsom namn, personnummer, titel, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats, organisationsnummer, kundnummer, användarnamn till våra digitala tjänster samt nätidentifierare såsom cookies och IP-adress.
 • Betalningsuppgifter och finansiell information såsom kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, betalningshistorik samt kreditupplysningsinformation.
 • Övriga uppgifter såsom medborgarskap och eventuell status för arbetstillstånd, yrkesbehörighet, logguppgifter och kamerabevakningsdata. I relation till samarbetspartners kan även behandling av geo-data och färdskrivardata förekomma.

Potentiella kunder

I samband med säljkampanjer och viss annan riktad marknadsföring kan vi komma att inhämta uppgifter från offentliga eller privata databaser. De personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, telefonnummer, uppgift om vilken organisation du företräder samt kontorstillhörighet.

Denna kategori rör endast företrädare/beslutsfattare inom organisationer som kan ha ett rimligt intresse av att ta del av våra erbjudanden. Uppgifterna hämtas från legitima och betrodda databaser. Vi samlar aldrig in uppgifter om privatpersoner/konsumenter för detta ändamål.

Arbetssökande

När du söker jobb hos oss eller deltar i en rekryteringsprocess kommer vi behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar är till exempel dina kontakt- och identifikationsuppgifter, dina eventuella referenspersoners kontaktuppgifter och uppgifter som dina referenser lämnar till oss. Vidare kan vi behandla uppgifter om arbetslivserfarenhet, utbildning, yrkesrelaterad information i sociala medier (till exempel LinkedIn), foto, intressen, uppgifter om civilstånd och familj, uppgifter om medborgarskap och status för arbetstillstånd, anteckningar från intervju och kommunikation i samband med rekrytering samt i förekommande fall hälsouppgifter och andra känsliga personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss.

Användare av våra digitala tjänster och besökare av våra anläggningar

På vår webbplats och i våra digitala tjänster använder vi cookies och liknande spårningstekniker. Det gör vi för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse. I de fall när det krävs kommer vi att be om ditt samtycke innan vi samlar in uppgifter genom cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookie Declaration här.

I syfte att förebygga och säkra bevisning om brott, skapa en trygg vistelsemiljö för såväl besökare som anställda samt kontrollera avfallssammansättning förekommer kamerabevakning på vissa av våra anläggningar. När du besöker en sådan anläggning och rör dig inom ett område som är bevakat kan du därför förekomma i vår kamerabevakningsdata. För mer information, se vår kamerabevakningspolicy här.

Anställda

För anställda inom PreZero finns en särskild integritetspolicy.

VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN LEGAL GRUND STÖDJER VI VÅR BEHANDLING PÅ?

Vi behandlar personuppgifter för ett eller flera av nedan angivna ändamål och utifrån de legala grunder som anges under respektive kategori.

Kunder och samarbetspartners

I relation till dig som kund eller samarbetspartner behandlar vi personuppgifter för att:

 • Kunna fullgöra våra avtalsmässiga åtaganden såsom leverera beställd tjänst, administrera betalning, kommunicera, meddela om villkorsändringar och samordna uppdrag.
 • Kunna skicka ut kampanjmaterial, erbjudanden och nyhetsbrev.
 • Informera och administrera deltagande i evenemang, program eller marknadsundersökningar.
 • Skydda oss och dina uppgifter från bedrägeri, hot och andra olagliga aktiviteter.
 • Kunna skapa och hantera användarkonton i våra digitala tjänster.
 • Kunna utvärdera, förbättra samt skapa nya tjänster (till exempel genom den data som genereras när du använder våra digitala tjänster), samt för att kunna bedriva vår verksamhet på ett hållbart, effektivt och säkert sätt.
 • Kunna utföra analyser av de uppgifter du angett och genererat i digitala tjänster samt skapa statistik.
 • Fullgöra våra rättsliga förpliktelser som näringsidkare och uppdragsgivare.
 • Kunna ge säker tillgång till våra anläggningar eller IT-system.
 • Kunna förebygga och säkra bevisning om brott samt säkerställa en trygg arbetsmiljö (till exempel genom kamerabevakning på våra anläggningar).
 • I förekommande fall, kunna fastställa, verkställa och försvara PreZero mot rättsliga anspråk.

För att kunna hantera relationen med våra kunder och samarbetspartners behandlar vi personuppgifter tillhörande personer som på olika sätt representerar kundföretaget eller samarbetspartnern. I dessa fall baserar vi behandlingen på vårt berättigade intresse. Vi säkerställer alltid att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse, och att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse, som representant, av att personuppgifterna inte behandlas för ändamålet. I de fall kunden eller samarbetspartnern är en fysisk person eller en enskild firma baseras vår behandling på avtalet med kunden eller samarbetspartnern.

Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt civil- och offentligrättslig lagstiftning, till exempel bokföringslagen eller köp- och konsumenträttsliga regler.

Potentiella kunder i samband med säljkampanjer och annan riktad marknadsföring

Ändamålet med vår behandling av företrädares/beslutsfattares personuppgifter är att kunna ge relevanta erbjudanden till den organisation de företräder. Behandlingen baseras på PreZeros berättigade intresse att nå ut med sina erbjudanden på den relevanta marknaden. Företrädarna har rimliga förväntningar att bli kontaktade angående den typen av tjänster som PreZero erbjuder. PreZeros intresse av att behandla personuppgifterna anses därför väga tyngre än företrädarens intresse av att personuppgifterna inte behandlas för ändamålet. Som företrädare har du alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, se vidare nedan om dina rättigheter.

Arbetssökande

I relation till dig som arbetssökande behandlar vi personuppgifter när vi:

 • Hanterar ansökningar och genomför intervjuer.
 • Utvärderar din lämplighet för en viss tjänst.
 • Fullgör våra rättsliga förpliktelser som arbetsgivare.
 • Lagrar ditt personliga brev och CV.
 • I förekommande fall, behöver fastställa, verkställa och försvara PreZero mot rättsliga anspråk.

Vår lagliga grund för att behandla personuppgifter i relation till dig som arbetssökande är vårt berättigade intresse av att kunna hitta rätt kompetens till vår verksamhet. I dessa fall säkerställer vi alltid att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse och att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas för ändamålet. Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis arbetsrättslig lagstiftning eller diskrimineringslagen.

Om du har skickat in en ansökan till oss och vi vid tillfället inte kan erbjuda dig någon tjänst, men vi bedömer att din profil kan vara intressant för oss i framtiden, kan vi komma att be om ditt samtycke för att lagra dina uppgifter i vår kandidatdatabas. Om vi erhåller sådant samtycke kommer vi lagra dina uppgifter i ett (1) år från det att samtycket avgavs. Om vi inte erhåller sådant samtycke kommer vi tillse att dina personuppgifter inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med insamlingen.

 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de organisatoriska och tekniska åtgärder som är lämpliga och nödvändiga i förhållande till risken. Konkret gör vi detta genom tydliga interna instruktioner och riktlinjer om integritet och informationssäkerhet till våra anställda, samt genom att aktivt och systematiskt arbeta med tillförlitlighet och motståndskraft i våra IT-system.

DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED NÅGON ANNAN?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter på annat sätt än vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Om det skulle uppstå en situation som gör det nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till part som inte nämns i integritetspolicyn, kommer vi att informera dig om detta på lämpligt sätt före utlämnandet, såvida detta inte är förhindrat av tillämplig lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

 • moderbolag och andra bolag inom koncernen,
 • samarbetspartners, såsom leverantörer som tillhandahåller oss tjänster, till exempel IT-system för e-post, fakturering, betaltjänster, kreditupplysningstjänster, databaser och analys av data med mera, support, utveckling och underhåll eller utför tjänster för vår räkning. Våra samarbetspartners får endast behandla personuppgifterna för att kunna utföra det uppdrag vi anlitar dem för och således aldrig för egna ändamål. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal i dessa situationer som säkerställer att personuppgifterna endast får behandlas utifrån våra instruktioner.

I vissa fall kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till rättsväsendet eller andra myndigheter för att efterleva domstols- och myndighetsbeslut. Detta kan särskilt vara fallet vid rättsliga processer, när det är nödvändigt för att förebygga fysisk och/eller ekonomisk skada, eller vid pågående utredningar om bedrägerier eller annan ekonomisk brottslighet.

Vi förbehåller oss också rätten att vid exempelvis företagsrekonstruktion, konkurs, fusion, förvärv, omstrukturering eller liknande, överföra personuppgifter från vår verksamhet till relevanta aktörer kopplade till sådan process.

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller LinkedIn kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas även av dessa företag. Behandlingen som dessa företag gör utförs självständigt utan möjlighet för oss att påverka och du bör därför sätta dig in dessa aktörers dataskyddsinformation.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer såsom när vi delar uppgifter inom koncernen eller med en leverantör, kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES. När behandling sker utanför EU/EES säkerställer vi att landet eller organisationen som överföringen sker till är föremål för beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå. Överföringar kan också ske då vi på annat sätt kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för överföringen, till exempel genom att PreZero och mottagaren är bundna av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (”SCC”). I vissa fall krävs att SCC kompletteras med ytterligare skyddsåtgärder.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan beskriver vi vilka rättigheterna är och kort vad de innebär.

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi uppfyller denna skyldighet genom denna integritetspolicy och genom att besvara dina frågor. Om vi behöver behandla dina personuppgifter för ett ändamål som vi inte har angivit kommer vi att informera om detta på lämpligt sätt.
 • Rätt till tillgång. När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få ett utdrag som redovisar vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill begära ut ett utdrag kontaktar du oss genom de kontaktuppgifter du finner längst ner i denna integritetspolicy.
 • Rätt till rättelse. Om en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller inkomplett, har du rätt att begära att vi rättar uppgiften, eller att vi kompletterar uppgiften med ytterligare information som är relevant med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. I vissa av våra digitala tjänster har du även möjlighet att göra ändringar och kompletteringar själv.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den aktuella behandlingen, så länge vi inte har en annan laglig grund som ger oss rätt att fortsätta med behandlingen.
 • Rätt att invända. När vår behandling baseras på vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Om du gör en invändning kommer vi bedöma huruvida vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter. För att kunna fortsätta behandlingen krävs att vi kan visa att vi har tvingande berättigat skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan alltid invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och begära att vi upphör med sådan behandling.
 • Rätt till begränsning. I vissa fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du har invänt mot behandlingen. På så viss har du möjlighet att tillfälligt stoppa oss från att behandla dina personuppgifter. Vid en begäran om begränsning har vi dock rätt att exempelvis behandla dina personuppgifter för att utreda din begäran, för att försvara oss mot rättsliga anspråk samt för lagring. Om vi under pågående utredning har behov av att behandla dina personuppgifter på annat sätt kommer vi att be om ditt samtycke.
 • Rätt att bli raderad (rätten att bli glömd). I vissa fall, exempelvis när du återkallat ditt samtycke eller när personuppgifterna inte längre är nödvändiga att behandla för det ändamål de samlades in för, har du rätt att begära radering av dina uppgifter. När lagstiftning ålägger oss att behandla personuppgifterna kommer vi dock att fortsätta behandla dem så länge det krävs enligt gällande rätt. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse kommer vi att fortsätta behandla uppgifterna om vi kan visa att vi har tvingande berättigade skäl till behandlingen.
 • Rätt att invända mot ett automatiserat beslut. Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av PreZero om detta beslut innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller om överföringen är tekniskt genomförbar, och den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Rätt att inge klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi säkerställer att dina personuppgifter inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med insamlingen. I vissa fall kan vi dock behöva spara personuppgifterna under en viss tid enligt lag eller för att bevaka våra rättigheter. Detta betyder att även om vi upphör med att behandla dina personuppgifter för ett angivet ändamål, kan vi behöva fortsätta behandlingen för ett annat ändamål, men då endast för det kvarvarande ändamålet. Vi behandlar exempelvis personuppgifter för att kunna efterleva diskrimineringslagen (upp till 2 år), bokföringslagen (upp till 7 år), skatterättslig lagstiftning (upp till 5 år), för att kunna administrera och hantera eventuella garantier och reklamationsfrister (2 år), för direktmarknadsföring efter avtalsförhållandet upphört (2 år eller tills du invänder), för potentiella kunder vid exempelvis säljkampanjer (normalt sett inte längre än 3 månader) och, när det är nödvändigt för att fastställa, försvara och verkställa våra legala rättigheter (upp till 10 år).

Personuppgifterna kommer att raderas eller anonymiseras när vi inte längre har ett berättigat ändamål att behandla dem.

Om det uppstår omständigheter som medför att vi kommer behöva behandla dina personuppgifter längre än vad vi ursprungligen angivit, kommer vi att informera om detta på lämpligt sätt.

LÄNKAR FRÅN TREDJE PART

På vår webbplats finns länkar till webbplatser som drivs och ägs av tredje part. Vi ansvarar inte för säkerheten, sekretessen och innehållet på dessa webbplatser, utan det gör den part som tillhandahåller webbplatsen.

Genom att använda länkarna från tredje part kan sådan tredje part, genom exempelvis cookies och andra spårningstekniker, komma att samla in eller ta emot vissa uppgifter om din användning. Vi ansvarar inte för sådan insamling eller annan behandling. Vill du utöva dina rättigheter i dessa fall måste du därför vända dig till den tredje parten och du bör sätta dig in dessa aktörers respektive dataskyddsinformation innan du använder deras tjänster.

SOCIALA MEDIER

Vår webbplats använder insticksmoduler för sociala nätverk ("insticksmoduler"). Detta innebär att om du använder dig av en tjänst som innehåller en insticksmodul kan uppgifter från din enhet överföras till ägaren av det sociala nätverket.

Om du är inloggad på den sociala plattformen kan även uppgifter om hur du använder våra tjänster föras över till det sociala nätverket. Exempelvis kan uppgifter överföras automatiskt till den sociala plattformen om du interagerar genom att ”Gilla”, ”Dela”, ”Följa” eller skriva en kommentar och du är inloggad på den sociala plattformen. Insticksmodulen kan föra över din IP-adress till den sociala plattformen även när du inte är inloggad. Observera att vi inte kan styra över vilka uppgifter som samlas in på detta sätt.

KONTAKTA OSS

PreZero Recycling AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556108–8393 och har huvudkontor på Transportgatan 9 i Ängelholm.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill framföra ett klagomål kan du vända dig till vårt dataskyddsombud via dataskydd.se@prezero.com. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är svensk tillsynsmyndighet på dataskyddsområdet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finne du här