Cirkulär hållbarhet

PreZeros kamerabevakning

PreZero Recycling AB (“PreZero” ”vi” ”oss”) värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på ett ansvarsfullt sätt och alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

Privata företag i Sverige som använder kamerabevakning är skyldiga att följa dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679 ”GDPR”) och kamerabevakningslagen (2018:1200). I den mån en fysisk person kan identifieras av kamerabevakningsutrustningen utgör bildmaterialet en personuppgift. Den här policyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom den kamerabevakningsutrustning som finns på vissa av våra anläggningar.

Den senaste versionen av denna policy finns alltid tillgänglig på prezero.se. Policyn uppdaterades den 21 oktober 2021.

Kamerabevakningspolicy

VARFÖR ANVÄNDER VI KAMERABEVAKNING?

PreZero använder kamerabevakning i syfte att

  • Förebygga, upptäcka och kunna säkra bevisning om brott, till exempel stöld eller skadegörelse.
  • Skapa en trygg och säker vistelsemiljö på anläggningarna för såväl anställda som besökare med fokus på driftsutrustning samt riskområden där till exempel brand och andra olyckor kan inträffa.
  • Kontrollera avfallssammansättning vid infart till anläggningen och som produktionsstöd.

VILKEN RÄTTSLIG GRUND BASERAR VI BEHANDLINGEN PÅ?

Vi behandlar i huvudsak inspelat bildmaterial baserat på vårt (och i tillämpliga fall tredje parts) berättigade intresse av att skydda person och egendom på respektive anläggning. I förekommande fall kan vi även vara förpliktade att behandla det inspelade bildmaterialet för att kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss.

Vi säkerställer att behandlingen sker på ett säkert sätt och att den enskilde får korrekt och relevant information, till exempel genom denna policy och genom de skyltar med information som finns uppsatt i anslutning till bevakade områden.

Vill du ha mer information om hur vi gjort intresseavvägningen i det enskilda fallet är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

BEHÖRIGHET OCH SÄKERHET

Det inspelade bildmaterialet förvaras på ett säkert sätt och är endast tillgängligt för en begränsad krets av betrodd personal. Bildmaterialet förmedlas som huvudregel inte till någon tredje part. Dock kan inspelat bildmaterial delas med våra tjänsteleverantörer av bevakningstjänster. Dessa företag får då endast använda bildmaterialet för att kunna uppfylla avtalet med PreZero och endast i enlighet med PreZeros instruktioner. I förekommande fall kan bildmaterialet även komma att delas med myndigheter, till exempel brottsbekämpande myndigheter så som Polismyndigheten då det utgör bevismaterial vid misstanke om brott. 

Det inspelade bildmaterialet lagras inom EU/EES. I den mån det uppstår behov av att lagra eller annars överföra personuppgifter till tredje land kommer detta ske genom att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer i så fall att särskilt informera dig om överföringen.

LAGRING AV INSPELAT BILDMATERIAL

Inspelat bildmaterial sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med kamerabevakningen och vi strävar alltid efter så kort lagringstid som möjligt. Normalt sett raderas eller anonymiseras bildmaterialet senast 7 dygn efter att det spelades in. Inspelat bildmaterial kan dock sparas längre i den mån det krävs enligt lag eller då bildmaterialet till exempel används som bevisning i en pågående brottsutredning, rättsprocess eller utredning av arbetsplatsolycka.

DINA RÄTTIGHETER

Som enskild har du enligt GDPR ett antal rättigheter när organisationer behandlar dina personuppgifter. Vid kamerabevakning har du exempelvis rätt att vända dig till den som bevakar och invända mot bevakningen, begära tillgång till det inspelade bildmaterialet eller i viss mån begära radering av det inspelade bildmaterialet. För mer information om dina rättigheter se PreZeros integritetspolicy på prezero.se.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter vid kamerabevakning eller vill framföra ett klagomål kan du vända dig till PreZeros dataskyddsombud via dataskydd.se@prezero.com. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är svensk tillsynsmyndighet för kamerabevakning.