Vilka regler gäller kring farligt avfall?

Spillolja, lösningsmedel, blybatterier och färgavfall är exempel på farligt avfall. Men vilka regler och krav gäller kring hantering insamling av farligt avfall?

Ansvar vid hantering av farligt avfall

Eftersom det farliga avfallet producerats inom din verksamhet är det ditt ansvar att säkerställa att avfallet hanteras och transporteras på det sätt som lagen föreskriver.

Sorteras rätt

Det farliga avfallet måste skiljas från vanligt avfall. Du behöver hålla reda på vilka mängder av olika sorters farligt avfall du har. Genom sortering underlättar du en miljöanpassad behandling och möjliggör återvinning.

Förvaras rätt

Farligt avfall är eller innehåller komponenter som är explosiva, brandfarliga, oxiderande, smittförande, frätande eller irriterande, farliga eller giftiga för människor och miljö. Farligt avfall kräver därför särskild hantering, varför det är ditt ansvar att hålla utrustning för släckning samt förebygga, hindra och begränsa skador av brand och kemikalier.

Dokumenteras och rapporteras rätt

När farligt avfall hanteras kräver myndigheter och behandlingsföretag att olika dokument såsom avfallsdeklaration, transportdokument och statistik upprättas och redovisas. Dessa ska sparas i minst tre år.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram ett nytt nationellt, digitalt system för rapportering av farligt avfall i Sverige. Syftet med systemet är att skapa bättre spårbarhet och statistik för avfallet. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera in detta till Naturvårdsverket. Målet är en nationell, digital samordning och spårbarhet för avfallsstatistiken i Sverige.

Rapporteringskravet gäller samtliga aktörer i Sverige som producerar, transporterar, behandlar, vidareförmedlar farligt avfall. Nu kommer även företag som bara har anmälningspliktig verksamhet att behöva rapportera in i spårbarhetssystemet.

Läs mer om det nya systemet för rapportering.

Transporteras rätt

Hantering av farligt avfall styrs av särskilda regler. Avfallet ska transporteras på rätt sätt och det är ditt ansvar att se till att nödvändiga tillstånd finns.

En stor del av ditt farliga avfall också är farligt gods. Vill du veta mer om regler för farligt gods hittar du det i föreskrifterna från Statens Räddningsverk som handlar om transport av farligt gods på väg, ADR-S.

Verkar det krångligt?

Kontakta oss så hjälper vi dig säkerställa en korrekt och miljöriktigt hantering av ditt farliga avfall.

Relaterade sidor