Spillolja

Vad är spillolja? 

Spillolja kommer från oljebyte på bilar och maskiner. Spillolja klassas både som farligt avfall och som farligt gods, vilket ska behandlas hos godkänd mottagare.  

Hanteringen av spillolja ställer krav

Spillolja hanteras på fat, dunk eller i tankbil. Transporten går direkt till behandlingsanläggning hos godkänd mottagare eller till godkänt mellanlager för farligt avfall. Vi hämtar spilloljan direkt hos dig. Vårt insamlingssystem EcoSimplex® gör hanteringen smidig och enkel, då vi kan hämta spilloljan tillsammans med ditt övriga farliga avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, vilket innebär att de uppfyller kraven för hantering av farligt gods. Innehåller spilloljan halogener, klorider eller PCB måste den hanteras på särskilt sätt.  

Vad händer sedan? 

PreZero använder ett flertal godkända behandlare för spillolja. I första hand går spilloljan till materialåtervinning. I andra hand används oljan till energiåtervinning genom att renas från slam och vatten. Mineraloljebaserade och syntetiska smörjoljor lämpar sig väl som råvara vid framställning av ny basolja. Vid förbränning bildas energi som används till el och fjärrvärme. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor