Lösningsmedel

Vad är lösningsmedel? 

Exempel på ämnen som räknas som lösningsmedel är lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin. Lösningsmedel klassas som farligt avfall och ingår i gruppen kolväten som på flera sätt kan framkalla miljö- och hälsostörningar. Vi hämtar lösningsmedlet direkt hos dig. Vårt insamlingssystem EcoSimplex® gör hanteringen smidig och enkel, då vi kan hämta lösningsmedlet tillsammans med ditt övriga farliga avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. 

Avfallets resa  

Lösningsmedel hanteras i sprundfat, dunk eller annan typ godkänt emballage. Vi sorterar och packar sedan lösningsmedlet som styckegods, eller direkt i tankbil, för vidare färd till slutbehandling i godkänd anläggning. 

Vad händer sedan? 

Bearbetningen varierar beroende på vilken typ av avfall det handlar om men när det gäller lösningsmedel kallas metoden förbränning. Vid förbränningen bildas en hel del energi som återanvänds till el och fjärrvärme. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor