Brännbart avfall

Vad är brännbart avfall? 

Brännbart avfall är restprodukter, ofta sammansatta av olika material som ej kan sorteras separat och materialåtervinnas eller återbrukas.  Det får inte heller innehålla material eller komponenter som består av farligt avfall. Materialet ska kunna förbrännas av egen kraft utan energitillskott.

Avfallets resa  

Vi hämtar brännbart avfall i container, komprimator eller kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggning. Avfallet vägs och kontrolleras innan det energiutvinns.  

Vad händer sedan? 

Energin i de brännbara restprodukterna blir råvara vid ett kraftvärmeverk. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur el och fjärrvärme och bidrar till den svenska el- och värmeförsörjningen.

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor