Avfallets resa

Brännbart avfall

Vad är brännbart avfall? 

Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial som inte är farligt avfall med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft utan energitillskott. Avfallet måste även kunna krossas till mindre delar för att värmeverken ska kunna förbränna avfallet. 

Avfallets resa  

Vi hämtar brännbart avfall i container, komprimator eller kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggning. Avfallet vägs och kontrolleras innan det åker in i krossmaskinen. Slutprodukten är smidig att hantera, lagra och transportera.  

Vad händer sedan? 

Det brännbara avfallet är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur el och fjärrvärme som håller oss varma om vintern. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor