Hushållsavfall

Förändrat regelverk för insamling av förpackningar

Från den 1 januari 2024 gäller en ny förordning för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunerna blir ansvariga för insamling av pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar vid bostäder och samlokaliserade bostäder (FNI). PreZero kommer fortsätta att samla in sådana förpackningar, men då på uppdrag av kommunerna.

Detta innebär den nya förordningen för PreZero och för dig som är kund hos oss, det vill säga där vi sköter insamling av förpackningar för bostadsrättsföreningar och bostäder:

Avtal kan fortsätta gälla

PreZero kommer fortsätta att samla in förpackningar, men på uppdrag av kommuner. Detta i sin tur innebär att de avtal som PreZero hade med sina FNI-kunder innan årsskiftet 2023/2024 kan fortsatta att gälla, men då det blir en ny prismodell kan avtalen behöva ses över.

Justerade priser

Ansvaret för att samla in förpackningar låg tidigare på de som producerar förpackningar och de betalade då en ersättning till PreZero och alla övriga insamlingsentreprenörer för att delfinansiera insamlingen. I och med att kommunerna nu tar över insamlingsansvaret, så upphör den ersättningen. Istället kommer Naturvårdsverket att betala ut en ersättning till kommunerna.

Denna förändring innebär att PreZero, i samband med ordinarie prishöjningar vid årsskiftet, justerar priserna för att kompensera för det. Det är kommunerna som avgör vilken prismodell som ska användas, vilket innebär att även PreZeros prismodell kan behöva ändras.

Insamlingsturer ses över

Från årsskiftet får PreZero enligt den lagstadgade förändringen inte samla in förpackningar från bostäder tillsammans med förpackningar från verksamheter och företag som inte är samlokaliserade med bostäder. Detta kan dock komma att ändras. Tills vidare innebär det att vi måste se över våra insamlingsturer vilket kan leda till ändrade tömningsdagar och kostnadsökningar.

Ersättning för insamling till dig som kund

Ersättning för insamling av förpackningar lämnas till PreZeros kunder direkt från respektive kommun. Har du frågor om ersättningens storlek och rutiner för utbetalning, ber vi dig vända dig till din kommun.

Insamling av förpackningar från företag fortsätter som vanligt

PreZero fortsätter som vanligt att hämta förpackningar från företag och verksamheter med egna, fristående återvinningslösningar. Avtal mellan parterna fortsätter alltså att gälla. PreZero gör även här en prisjustering beroende på utgående delfinansiering och andra kostnadsökningar.