Nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser gälla för hanteringen av bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut ett antal avfallsslag och förvara dem skilda åt.

Förväntas ge fler cirkulära flöden

Dessa nya krav motsvarar befintliga bestämmelser i avfallsdirektivet – att den som sorterar ut bygg- och rivningsavfall ska samla in och förvara dessa avfallsslag separat. Syftet med de nya sorteringskraven är, enligt Naturvårdsverket, att lyfta avfallsmaterialen högre upp i avfallshierarkin så att både återanvändning och materialåtervinning kan öka. Efterlevnaden av dessa nya föreskrifter och krav förväntas ge fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.

Mer information finns hos Naturvårdsverket:

De nya reglerna

Vägledning för bygg- och rivningsavfall

Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor