Ljuskällor

Vad är ljuskällor? 

Hela ljuskällor som exempelvis böjda lysrör, kompaktlysrör, lysrör under 60 cm, urladdningslampor, lågenergilampor, högtrycksnatriumlampor och kvicksilverlampor. Vårt insamlingssystem EcoSimplex® gör hanteringen smidig och enkel. Vi hämtar ljuskällorna tillsammans med allt övrigt farligt avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. 

Hämtning och identifierang av lyspulver

Resan går först till en av våra mottagningsanläggningar där lamporna omlastas i väntan på att bli hämtade av El-kretsen. El-kretsen är materialbolaget som administrerar och sköter producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i Sverige. När lamporna anländer till slutstationen tar tekniken över. En speciell kamera identifierar vilken typ av lyspulver som röret innehåller. En dator registrerar sedan pulvertyp och anpassar den fortsatta processen därefter. Nästa steg är att lysrörets ändar kapas med hjälp av en värmestråle. I sista steget används tryckluft för att blåsa pulvret till ett lagringskärl. 

Vad händer sedan? 

Metalländarna går till materialåtervinning och blir i sin tur nya lysrörsändar. Det insamlade lysrörspulvret går att återvinna men i Sverige ska allt kvicksilver fasas ur kretsloppet. Lysrörspulvret stabiliseras och läggs på celldeponi för farligt avfall. Celldeponi innebär att materialet gjuts in i ett betongskal innan det deponeras.  

Glaset kan efter omsmältning användas till nya ljuskällor. Total återvinningsgrad ligger runt hela 95%! 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor