Grovavfall

Vad är grovavfall? 

Grovavfall är skrymmande avfall som inte lämpar sig för hantering i vare sig hushållskärl eller säck. Kort sagt allt som inte är hushållssopor, farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar. 

Avfallets resa  

Vi hämtar grovavfallet för transport till en mottagnings- och behandlingsanläggning. Efter vägning sorterar kunnig personal materialet med hjälp av maskiner. Material som går att återvinna, t ex trä, metall och brännbara produkter, plockas ut från restavfallet. 

Vad händer sedan? 

De utsorterade materialen går till återvinning och energiutvinning. Metall levereras till smältverk. Utsorterat trä krossas och används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. De brännbara produkterna slås sönder och krossas maskinellt, vilket gör materialet mer lätthanterligt, såväl ur lagrings-som transportsynpunkt. Brännbart material går sedan till energiutvinning. Det lilla som blir kvar läggs på en säker och godkänd deponi.  

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor