Blandat avfall för efterbehandling

Vad är blandat avfall för eftersortering? 

Blandat avfall för eftersortering är ofta det avfall som uppstår då det varken finns tid eller plats till sortering där avfallet uppstår. Det blandade avfallet kan kort sagt beskrivas på följande sätt, allt som inte är klassat som farligt avfall, elektronikavfall, förpackningar eller tidningar. 

Transport och sortering  

Materialet transporteras till en mottagnings- och behandlingsanläggning. Materialet vägs för att sedan färdas till en så kallad sorteringsplatta. På sorteringsplattan sorteras materialet med hjälp av maskiner. Material som går att återvinna, t ex trä, metall och brännbara produkter, sorteras ut från restavfallet. 

Vad händer sedan? 

Metallen omhändertas och lagras för att sedan transporteras till en extern metallåtervinnare. Metallen levereras till smältverk och används som råvara vid tillverkning av nya metallföremål. Det trä som sorterats ut fortsätter sin färd för att sönderdelas i krossmaskiner. Träfliset används som bränsle vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktionDe brännbara produkterna går via våra krossmaskiner och blir till en ren bränslefraktion och restavfallet läggs på godkänd deponi.  

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor