Färdplan för fossilfri återvinning

Cirkulär ekonomi är vägen till fossilfrihet, det beskriver den färdplan som Återvinningsindustrierna, ÅI, lanserade i mars 2020. Färdplanen beskriver hur återvinningsbranschen ska nå fossilfrihet till år 2040.

Färdplanen har tagits fram inom ramen av ett initiativ från Fossilfritt Sverige, och är en av många färdplaner från flertalet branscher i det svenska näringslivet. Initiativet har som syfte att bidra till att nå regeringens mål om ett klimatneutralt Sverige år 2045. Centralt för färdplanen är att ett fossilfritt samhälle nås med en cirkulär ekonomi – detta eftersom användningen av återvunnet material som råvara bidrar till en kraftig minskning av energiförbrukning i jämförelse med att använda jungfruligt material.

Energieffektivisering, förnybara bränslen och elektrifiering

För att nå målet om fossilfrihet åtar sig återvinningsbranschen att till senast 2022 ta fram en åtgärdsplan för att energieffektivisera processer och byta från fossila till förnybara bränslen eller elektrifiera. Tillsammans med andra branscher ska återvinningsföretagen även ta fram nya eller utvecklade standarder för återvunnet material till år 2025 och till år 2030 ska alla transporter vara fossilfria.

Utöver återvinningsbranschens egna åtaganden i färdplanen uppmanas politiken att justera relevant lagstiftning utifrån ett cirkulärt samhälle. Eftersom resultat i den här frågan ställer krav på utökade och branschöverskridande samarbeten behöver även uppmaningar ges till andra branschaktörer.

Återvinningsbranschens uppmaningar till politiken:

  • Förläng skattebefrielsen på höginblandade eller rena biodrivmedel för transporter.
  • Höj ambitionerna i reduktionsplikten, minst enligt Energimyndighetens förslag, för att säkerställa långsiktighet för att skapa ett stabilt investeringsklimat.
  • Inför krav på att ta hand om läckande metangas från deponier.
  • Genomför Januariavtalets förslag om ”en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter för att främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin.”
  • Säkerställ att cirkulär ekonomi ingår i översynen av all relevant lagsstiftning som har påverkan på klimatet.
  • Inför generella ekonomiska incitament som gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt på marknaden, som exempelvis borttagen moms på återvunna råvaror.
  • Tillsätt en utredning om Införande av en lag om återvinningscertifikat som garanterar återvinning av produkter och möjliggör handel av certifikat.

Dessa kan du även läsa mer om på ÅIs hemsida recycling.se

Överlämning till regeringen

I oktober 2020 lämnade PreZeros VD tillika ÅIs vice ordförande, Mårten Widlund, över återvinningsindustrins färdplan till regeringen. Vid överlämningen tryckte vi särskilt på vikten av en ökad användning av återvunnet material för att maximera återvinningen och minska utsläppen.

Responsen vid överlämnandet var riktigt positiv då ministrarna visade tydligt intresse för återvinning och cirkulära flöden.

Återvinningsindustrins färdplan

Läs och ladda ner Återvinningsindustrins färdplan.

Återvinningsbloggen

Läs mer om överlämningen av färdplanen på SUEZ återvinningsblogg.

Relaterade sidor